De Ouderraad (OR) is samengesteld uit ouders. Een directielid woont de vergaderingen bij. In de OR komt de dagelijkse gang van zaken binnen de school aan de orde. De OR is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten, zoals feesten, sportdag, etc.

Aan het begin van het schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage geïnd. Met deze bijdrage worden allerlei activiteiten binnen de school betaald (o.a. het schoolreisje, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag ). De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door de ouderraad, in samenspraak met de directie en de MR.

Informatie over de activiteiten waaraan het geld wordt besteed en verantwoording over de besteding is te lezen in het jaarverslag.