Parro

Nagenoeg alle communicatie verloopt via Parro. Parro is een communicatie applicatie voor smartphones, gekoppeld aan ons digitale leerling volg- en communicatiesysteem Parnassys. Ouders worden uitgenodigd de app te downloaden en kunnen zo de dagelijkse gang van zaken in de klassen volgen. Ook ontvangen ze de nieuwsbrieven en klassen-updates. Daarnaast maken we gebruik van Parro voor het inplannen van schoolactiviteiten en oudergesprekken. Parro is ook beschikbaar als website, zodat het hebben van een smartphone geen vereiste is.

Nieuwsbrief

Twee keer per maand verschijnt de Nieuwsbrief digitaal. De Nieuwsbrief wordt geplaatst op de website en de link hier naartoe wordt naar alle ouders gestuurd via Parro. Hierin wordt aanvullende actuele informatie gegeven aan over schoolzaken, zoals formatie, huisvesting, excursies en nieuws van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad. In deze nieuwsbrief wordt ook altijd een agenda met alle belangrijke data voor een periode van twee maanden opgenomen. Deze data worden tevens op de website in de agenda geplaatst. Voor het begin van een nieuw schooljaar worden de data van de vakanties, feestdagen, studiedagen/weken en vrije dagen aangegeven. Daarnaast worden de data van een groot aantal activiteiten en festiviteiten vermeld. Verder staan hierin de praktische gegevens zoals de lestijden, het gymrooster en de groepsbezetting.

Contact met de leerkracht

Wij stellen contacten met u als ouder bijzonder op prijs en willen daar ook de juiste aandacht aan kunnen schenken. Als u een leerkracht wilt spreken, maak dan een afspraak na schooltijd. Zij/hij kan dan tijd voor u vrij maken om rustig met u te praten en bovendien kan zij zich dan voorbereiden.