De Archipel is een school voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De relatie tussen de samenleving en de onderwijsdoelen staat in OGO centraal.

In onze visie heeft het onderwijs als uiteindelijk doel om de leerlingen voor te bereiden op deelname aan de samenleving. Daarom besteden we aandacht aan de natuurlijke nieuwsgierigheid die leerlingen hebben, en aan de vragen die ze daarover stellen. Betrokkenheid bij de inhoud van de lessen is volgens ons heel belangrijk. Kennis en vaardigheden leveren een bijdrage aan de persoonsvorming van de leerlingen.

De leerkracht zorgt ervoor dat de interesse van de kinderen steeds wordt opgewekt en stimuleert de kinderen om onderzoeksvragen te stellen. De leerkracht begeleidt de kinderen bij het proces om zelf tot oplossingen te komen. Zo hebben zowel de leerkracht als de kinderen een actieve rol in het onderwijsaanbod.

Wanneer kinderen leren dat ze in staat zijn om zelf problemen op te lossen, met of zonder hulp, dan ontwikkelt het zelfvertrouwen zich. Veiligheid in de groep is daarbij van essentieel belang. We werken daar dagelijks aan, in alle groepen.