De Archipel heeft, zoals geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, een medezeggenschapsraad. Een medezeggenschapsraad is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Een belangrijk verschil met een ondernemingsraad is dat niet alleen personeelsleden vertegenwoordigd zijn, maar ook de ouders van de kinderen die op de school zitten.

De medezeggenschapsraad van De Archipel bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Zij vertegenwoordigen respectievelijk alle personeelsleden en alle ouders. Voor de oudergeleding kunnen alle ouders met kinderen op De Archipel zich kandidaat stellen. Indien er meer kandidaten zijn dan vrije plaatsen, dan worden er verkiezingen georganiseerd. De personeelsleden kiezen uit hun midden een vertegenwoordiging. Als daar meer kandidaten dan open plekken zijn moeten er ook verkiezingen plaatshebben.

De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met de directie over zaken die het onderwijs en de organisatie van de school aangaan. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ieder najaar stelt de medezeggenschapsraad een beknopt jaarverslag van het afgelopen schooljaar op. Over enkele belangrijke onderwerpen is de directie of het schoolbestuur verplicht advies of zelfs instemming van de medezeggenschapsraad te vragen. De medezeggenschapsraad heeft ook de mogelijkheid om op eigen initiatief onderwerpen bij de directie of het schoolbestuur aan te kaarten.

Onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt zijn onder andere:

✓ instemming geven over de inzet van het personeel, inzet van de schoolfinanciën, vaststellen van de schoolgids.

✓ goedkeuren van het schoolplan van de school, waarin het beleid over meerdere jaren staat beschreven

✓ het participeren in de sollicitatiecommissie voor een nieuw personeelslid door één lid van de oudergeleding

✓ meedenken over huisvestingszaken.